හුස්ම ගත්ත වසර තුනක සංවර්ධන සංග්‍රාමය එන්ට්‍රප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා - Enterprise Sri Lanka - Moneragala (Day 03)