අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දොරට වැඩුම

ලේක්හවුස් ආයතනයෙන් නිකුත් කරන ලද අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන, ලේක්හවුස් ආයතනයේ සභාපති ප්‍රමුඛ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ක්‍රීඩා හා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මැතිතුමා වෙත ප්‍රදානය කළ අයුරු