ලේක්හවුස් ආයතනයෙන් බෝවන රෝග විද්‍යායතනයට පරිත්‍යාගයක්